Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Fabricado en de klant. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 70478805 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Door bij Fabricado een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de voorwaarden van Fabricado.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.4 Fabricado heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Fabricado zijn vrijblijvend en Fabricado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fabricado. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Fabricado. Fabricado is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fabricado zonder opgave van redenen dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De betaling geschiedt via IDeal, Bancontact of je kunt kiezen voor overboeking en dan ontvang je de benodigde betaalgegevens. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Fabricado. Na betaling ontvangt u een bevestiging wanneer de bestelling wordt verzonden.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fabricado gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te annuleren.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fabricado.

3.7 Er is een mogelijkheid de artikelen af te halen, dit in overleg met Fabricado.

Artikel 4. Levering

4.1 De verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling vermeld in de winkelwagen. Fabricado streeft er naar de artikelen binnen twee(2) tot vier(4) werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Bij het niet op tijd bezorgen kan Fabricado niet aansprakelijk worden gesteld. De door Fabricado opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Fabricado is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigingen aan de verzonden artikelen.

4.3 De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Fabricado in de bevestigingsmail wordt vermeld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fabricado verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Ruilen en retourneren

6.1 Retourneren van artikelen kan zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, mits onbeschadigd en in originele verpakking (indien aanwezig), dient u de retourzending aan te melden.

6.2 De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen 3 werkdagen na aanmelding aan Fabricado verzonden te zijn aan Fabricado, Hatertseweg 23, 6533AB te Nijmegen. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

6.3 De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

6.4 Voor artikelen die retour worden gezonden geldt dat het aankoopbedrag binnen dertig (30) dagen wordt teruggestort op uw bank- of girorekening. Als je een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijg je alleen de kosten van de rest van de bestelling terug.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fabricado daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fabricado de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Fabricado te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Fabricado is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het artikel.

7.5 Fabricado is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 8. Privacy

8.1 Op de website van Fabricado wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt (zie hier ons privacybeleid).

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fabricado in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fabricado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fabricado kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Copyright

10.1 Niets uit de website van Fabricado mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Fabricado.

Artikel 12. Druk- en Zetfouten

12.1 Fabricado is niet verantwoordelijk voor eventuele zet en/of drukfouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fabricado in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fabricado vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.2 Fabricado is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Heb je vragen en/of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?

Neem gerust contact met ons op:

Bellen: 024-67 58 142
Mailen: info@fabricado.nl

Download Algemene Voorwaarden